شرایط و ظوبط استفاده

قانون 1

معرفی نوع فعالیت حرفه ای جهت مشاوره بهتر در انتخاب دامنه ی مناسب

قانون 2

انتخاب پلن پشتیبانی مناسب در صورت نیاز به ورود اطلاعات توسط کیمیا ارتباط

قانون 3

پرداخت 20 درصد هزینه راه اندازی در زمان شروع و تسفیه کل مبلغ پس از تحویل کار